Project is afgerond.

 

Wat houdt het project in?
De zes veiligheidsregio’s in Zuid-Nederland investeren gezamenlijk in de oprichting van één VeiligheidsInformatieKnooppunt (VIK). Door het vormen van Fieldlab Zuid6 ontstaat een voor Nederland unieke gezamenlijke proeftuin. Diverse publieke en private partijen werken hierin samen. Bij (dreigende) incidenten, rampen, crises en grootschalige evenementen is het van belang dat mensen, middelen en expertise van politie, brandweer en andere operationele diensten zo efficiënt en samenhangend mogelijk worden ingezet. Een snelle en juiste informatievoorziening speelt hierbij een cruciale rol. Op basis van concrete vragen en behoeften ontwikkelt Fieldlab Zuid6 nieuwe technologieën waarmee tijdens alle fases van crisis- en rampenbeheersing en -bestrijding toegang tot een snelle en juiste informatievoorziening mogelijk is. Dit leidt weer tot een efficiënte en samenhangende inzet van de betrokken partijen waardoor de gevolgen van een ramp of crisis tot een minimum kunnen worden teruggebracht of misschien zelfs voorkomen. Fieldlab Zuid6 test de nieuw ontwikkelde technologieën, past deze toe (werkwijze) en schaalt ze op naar concrete praktijktoepassingen. Daarnaast versterkt het de structurele verbinding met (data)onderzoek, onderwijs en beleid op het toepassingsgebied veiligheid. Hierdoor ontstaat een toekomstbestendig fundament waarop de veiligheidsregio’s samen met hun crisispartners informatie gestuurd kunnen (blijven) werken.

Hoe pakken we dit aan?
In deze experimenteeromgeving werkt DITSS samen met de betrokken publieke en private partners aan het oplossen van een aantal technologische collectieve opgaven. Dit gebeurt op basis van een aantal concrete scenario’s. De resultaten hiervan zijn niet alleen van belang voor het vormgeven van informatie gestuurd werken binnen de eigen veiligheidsregio. Het is ook noodzakelijk om interregionaal en bovenregionaal in een ‘open data’ architectuur informatie uit te kunnen wisselen tussen regio’s, het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC) en de betrokken meldkamers en crisispartners.

Wat willen we bereiken?
De zes zuidelijke veiligheidsregio’s worden binnen de huidige politiek-bestuurlijke en economische context in toenemende mate geconfronteerd met dreigingen en gebeurtenissen met een brede maatschappelijke impact. Snel kunnen inspelen op deze actualiteit vraagt om een andere benadering van de crisisorganisatie dan tot nu toe gewend.

De leerervaringen, producten en nieuwe werkwijzen die uit het Fieldlab Zuid6 voortkomen, worden direct vertaald naar de dagelijkse praktijk met trajecten en reguliere werkzaamheden die binnen de eigen organisaties al in gang zijn gezet. De (tussen)resultaten van dit project gaan primair naar de afdeling crisisbeheersing (en betrokken informatiemanagers) en de meldkamerorganisaties. Op deze manier kan informatie gestuurd werken in de eigen organisatie en met betrokken partners uit de veiligheidsketen vorm worden gegeven.

Fieldlab Zuid6 DITSS

Nieuwsberichten

Geen berichten gevonden.
Project

Fieldlab Zuid6

Opdrachtgever

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Looptijd

Project is afgerond.

Samenwerkende partners
  • Veiligheidsregio Limburg-Noord
  • Veiligheidsregio Zuid-Limburg
  • Veiligheidsregio Brabant-Noord
  • Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
  • Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
  • Veiligheidsregio Zeeland
  • Stichting DITSS
  • Meldkamers Limburg en Brabant/Zeeland, mogelijk vanaf 2019 de Landelijke Meldkamer Samenwerking
  • Ministerie Justitie en Veiligheid – Directie Veiligheidsregio’s en Crisisbeheersing: adviseur en klankbord inzake wettelijke verantwoordelijkheid
  • TNO Defensie en Veiligheid.