Wat houdt het project in?
In samenwerking tussen Politie, Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) en een aantal gemeenten wordt een Digitale Vertrouwensinfrastructuur (DVI) ontwikkeld. Dit is een generieke infrastructuur op basis van open source software, die het voor de burger, bedrijven en/of overheid mogelijk maakt om digitale data op een veilige en verantwoorde manier uit te wisselen. De DVI werkt toestemming gestuurd waardoor burgers en bedrijven te allen tijde controle houden op hun data en het gebruik ervan. In toestemmingsarrangementen wordt vastgelegd welke digitale data met wie gedeeld mag worden, voor welk doel, onder welke condities, en gedurende welke termijn. Pas na het verlenen van toestemming krijgen dienstverleners toegang tot (het gebruik van) de data. Ongewenst gebruik van deze data wordt hierdoor voorkomen. Het voordeel van een DVI is dat een groter aantal persoonlijke data beschikbaar komt voor analyse doeleinden of het leveren van (betere) diensten zonder dat de betreffende personen en bedrijven de regie over hun eigen data verliezen. Een Digitale Vertrouwensinfrastructuur kan hierdoor van grote waarde zijn voor burgers, bedrijven en overheden.

Het samenwerkingsverband streeft ernaar om van DVI een duurzame voorziening te maken. In opeenvolgende projecten wordt rondom een use case de software voor de DVI verder uitgebouwd. Alle samenwerkende partners leveren actieve bijdragen aan het project. DITSS biedt ondersteuning, levert de projectleider en fungeert als projectbureau voor de opdrachtgever.

Hoe pakken we dit aan?
Het project Digitale Vertrouwensinfrastructuur bouwt voort op de bouwblokken van eerdere initiatieven en coalities die aan de ontwikkeling van deze generieke infrastructuur gewerkt hebben. Stichting DITSS heeft de opdracht om aan de hand van twee casussen van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland een demonstrator te realiseren. De demonstrator moet aantonen dat hulpverleners van de Veiligheidsregio door middel van de uitwisseling van digitale data via een DVI, sneller over alle relevante informatie beschikken en hierdoor adequater op incidenten kunnen reageren. Een DVI draagt zo bij aan een betere dienstverlening tijdens incidenten en het opstellen van een efficiënter beleid. Voor een verbinding met andere Veiligheidsregio’s neemt het Instituut voor Fysieke Veiligheid (IFV) deel aan de stuurgroep.

In de eerste casus komen bij een incident de actuele data met betrekking tot de toegankelijkheid van wegen beschikbaar voor de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. In de tweede casus gebeurt dit voor de data van inwoners over hun woning en de daarin aanwezige apparatuur. Te denken valt aan informatie over de aanwezigheid van een zuurstoftank of een traplift in een woning. De demonstrator toont op basis van beide casussen de werking van de DVI aan (in een mock-up). Er worden geen operationele (gebruikers)data toegepast.

Parallel aan de ontwikkeling van de demonstrator verricht de Hogeschool van Amsterdam onderzoek naar het betrekken van inwoners bij vraagstukken rondom het delen van persoonlijke data. Ook worden twee bestuurlijke vraagstukken uitgewerkt: 1) het waarborgen van ethische waarden bij data delen in de vorm van een ethiek canvas en 2) de bestuurlijke borging van een DVI in de vorm van een bestuurlijk model.

Wat willen we bereiken?
De partners van het project ‘DVI: data-uitwisseling bij incidenten’ willen aan de hand van concrete casussen de werking en waarde van een DVI aantonen. De data-uitwisseling in de gebouwde demonstrator kan enerzijds worden gebruikt bij de voorbereiding van een project om de uitwisseling van data daadwerkelijk te operationaliseren. Anderzijds kan de data uitwisseling gebruikt worden als inspiratie voor andere organisaties om tot een verdere ontwikkeling van een DVI te komen.

Resultaten
De resultaten van de demonstrator en de hiervoor toegepaste code zijn beschikbaar via: 
https://dvi.foundation

Nieuwsberichten

Geen berichten gevonden.
Project thumbnail DVI data-uitwisseling bij incidenten DITSS Project
Project
DVI: data-uitwisseling bij incidenten
Opdrachtgever
Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
Looptijd
Het project is afgerond.
Samenwerkende partners
  • Gemeente Amsterdam;
  • Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland;
  • Politie (Programma Sensing, Eenheid Amsterdam);
  • Landelijke Meldkamer Samenwerking;
  • SIDN;
  • Hogeschool van Amsterdam (Digital Life Centre).

Alle samenwerkende partners leveren een actieve bijdrage aan het project. DITSS biedt ondersteuning bij de voorbereiding en het vervolg op het project, levert de projectleider en fungeert als projectbureau voor de opdrachtgever.

Contact

Voor meer informatie over dit project of voor de inbreng van nieuwe ideeën, neem contact op via e-mail: info@ditss.nl