De werkwijze van stichting DITSS, waarin netwerken, projectmatig werken en experimenteren centraal staat, vindt haar roots in het triple helix model. Dit model is gebaseerd op samenwerking tussen de volgende drie partijen:

  • overheid (het uitoefenen van wetgeving en handhaving);
  • onderwijs (‘productie’ van nieuwe kennis);
  • ondernemers (genereren van economische groei en voorspoed).

DITSS voert haar werkzaamheden uit in opdracht van publieke opdrachtgevers, maar door onderlinge samenwerking tussen de partijen in het triple helix model ontstaan vele synergie-effecten. De burger participeert steeds vaker als partij binnen dit model.

Welke partijen met elkaar samenwerken kan variëren:

Overheid – Onderwijs: kennisinfrastructuur
Partijen werken samen om een infrastructuur te ontwikkelen waarin eenieder op een optimale manier kennis kan ontwikkelen. De overheid investeert een aanzienlijk deel van haar budget in het onderwijs. Dit levert niet alleen nieuwe kennis op, maar ook inzicht bij studenten over wat innoveren betekent en wat het teweeg kan brengen.

Overheid – Ondernemers: politieke economie
Hierbij gaat het om het scheppen van een optimaal ondernemersklimaat waarin alle ruimte is voor innovatie en duurzame ontwikkelingen. De overheid faciliteert en probeert regelgeving te vereenvoudigen. Door afdracht van belastingen kan de overheid op haar beurt weer investeren in met name onderwijs.

Onderwijs – Ondernemers: innovatie
Door de samenwerking met het hoger onderwijs (research) is de nodige kennis ontstaan. Deze kennis stelt het bedrijfsleven in staat te innoveren en de uitwerking daarvan (development) om te zetten in economische ontwikkeling en groei.

Overheid – Ondernemers – Onderwijs: synergie in optima forma (‘sweet spot’)
Daar waar de drie partijen samenwerken, ontstaan de voorwaarden voor een op kennis gebaseerde economie. Het resultaat is hierbij veel meer dan de som der delen.

DITSS Triple Helix Slinger

Het logo van DITSS geeft haar unieke werkwijze vorm. De drie golven vertegenwoordigen de dynamiek en synergie tussen de partners. Maar ook het speelveld waarbinnen DITSS zich beweegt met de drie hoofdthema’s: technology, safety en security.