Stichting DITSS focust zich de komende jaren op de uitvoering van langlopende EU-projecten. Deelname aan het DITSS-netwerk is daardoor niet langer mogelijk. Alle lopende innovatieprojecten en initiatieven zijn naar verwachting eind 2021 afgerond of overgedragen aan de opdrachtgever. DITSS zet haar werkzaamheden voor de lopende EU projecten na deze datum nog wel voort.

De 3 pijlers
Stichting DITSS staat voor innovatie. De werkzaamheden van de stichting kunnen opgedeeld worden in drie pijlers:

  1. Onderhouden van ecosystemen ten behoeve van en met publieke partners.
  2. Organiseren van innovatie en veranderkundige slagkracht.
  3. Faciliteren en coachen van innovatie (hulp) ten behoeve van publieke partners.

De invulling van de werkzaamheden van DITSS en de mate van betrokkenheid bij een innovatietraject lopen uiteen van EU-coördinator tot aan de rol van facilitator. Dit is maatwerk en komt in overleg met de opdrachtgever en op basis van de behoefte tot stand. Alle trajecten hebben met elkaar gemeen dat er sprake is van een (complex) veiligheidsvraagstuk, behoefte aan innovatie(kracht) en samenwerking met publiek en private partijen. Ook hebben alle trajecten een raakvlak met een van de drie kernthema’s.

DITSS in de praktijk,
Stichting DITSS wil, binnen de door haar geformuleerde ambities en doelen, een professionele, creatieve en inspirerende omgeving bieden aan de betrokken publieke partners. Een denk- en doe-omgeving die opdrachtgevers en betrokkenen uit overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en de samenleving uitdaagt om te werken aan praktijkoplossingen voor verschillende veiligheidsvraagstukken. Een omgeving waar ideeën ook mogen sneuvelen, waar je vrij mag denken en niet wordt gehinderd door bureaucratie of hiërarchie.

Dit alles betekent niet dat er geen tastbaar en aantoonbaar resultaat nodig is. Iedere publieke partner, en dus ook DITSS, dient over het rendement van de met elkaar geleverde inspanningen verantwoording af te leggen aan de opdrachtgever en aan de maatschappij. Dit vraagt aan de voorzijde om een kritische selectie van relevante en haalbare innovatievragen en ook om heldere en toetsbare kaders (op inhoud, competenties en financiën). Kaders waarbinnen DITSS in co-creatie met de omgeving proactief kan werken aan prangende veiligheidsvraagstukken: van idee, naar concept, naar een gevalideerde praktijkoplossing.
DITSS ondersteunt deze via het inrichten van praktijkgerichte experimenteerruimtes en operationele proeftuinen.

Daarnaast biedt de overzichtelijke werkwijze van DITSS haar opdrachtgevers de kans om capaciteit en talent uit de eigen organisatie en uit de omgeving (publieke partners, bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en burgers) actief te betrekken bij de uit te voeren projecten en hen op te leiden om deze opgaven programmatisch of projectmatig uit te voeren. Permanent innoveren draagt op deze wijze bij aan de organisatieontwikkeling van de betrokken publieke partners en aan een toekomstbestendige publieke en private samenwerking gericht op een veilige en leefbare samenleving.

Rol DITSS in EU-projecten
Stichting DITSS neemt deel aan EU-subsidie consortia en projecten gericht op innovaties in het veiligheidsdomein.
De EU-projecten waar DITSS in participeert, richten zich op de volgende drie gebieden:

  • protecting public spaces;
  • protecting cyber spaces;
  • overige gebieden, waaronder Smart Security cities en Artificial Intelligence.

DITSS focust daarbij op EU-projecten die van belang zijn voor en draagvlak hebben bij de Nederlandse publieke opdrachtgevers. DITSS vervult in deze trajecten ofwel de rol van projectcoördinator of van volle consortiumpartner veelal als User Community Manager. DITSS is betrokken bij diverse EU-subsidietrajecten: The Internal Security Fund-Police (ISFP), Horizon 2020/EUROPE en Interreg.

Overige activiteiten
Naast het (bege)leiden en faciliteren van innovatietrajecten, levert stichting DITSS ook andere diensten.

  • Advies en begeleiding van publieke partners bij innovatietrajecten.
  • Faciliteren van design sprints.
  • Verzorgen van masterclasses en mini colleges.
  • Opzetten, aanjagen en begeleiden van innovatieprogramma’s en -projecten.

Leren met én van anderen
Stichting DITSS voert ook hoog innovatieve projecten uit. Dit vraagt veel van het voorstellings-, inlevings- en leervermogen. Haar werkwijze is hierop afgestemd en vindt haar roots in het triple helix model. DITSS leert met anderen én het liefst ook van anderen. DITSS ziet werken op basis van experimenten als essentiële randvoorwaarde voor het opereren in het digitale domein. Dit om te begrijpen wat er gebeurt en wat de implicaties zijn.

Meer weten? Mail naar info@ditss.nl