WERKEN VOLGENS HET DITSS-MODEL

Stichting DITSS wil, binnen de door haar geformuleerde ambities en doelen aan de betrokken publieke partners een professionele, creatieve en inspirerende omgeving bieden. Een denk en doe omgeving waarin betrokkenen uit overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en samenleving worden uitgedaagd om te werken aan praktijkoplossingen voor veiligheids-vraagstukken. Een omgeving waar ideeën ook mogen sneuvelen, waar je vrij mag denken en niet wordt gehinderd door bureaucratie of hiërarchie.

Dit alles betekent niet dat er geen tastbaar en aantoonbaar resultaat dient te worden geleverd. Over het rendement van de met elkaar geleverde inspanning dient iedere publieke partner en ook stichting DITSS immers verantwoording af te leggen naar de politiek, het bestuur en de maatschappij. Dit vraagt aan de voorzijde om een nadrukkelijke kritische selectie van relevante en haalbare innovatievragen en heldere en toetsbare kaders (op inhoud, competenties en financiën) waarbinnen in co-creatie met de omgeving proactief kan worden gewerkt van idee, naar concept tot gevalideerde praktijkoplossingen voor prangende veiligheidsvraagstukken. Stichting DITSS hanteert de volgende overzichtelijke werkwijze en ondersteunt deze via het inrichten van praktijkgerichte experimenteerruimtes en operationele proeftuinen.

DITSS werkwijze

DITSS werkwijze

Daarnaast biedt de overzichtelijke werkwijze van stichting DITSS opdrachtgevers de kans om capaciteiten en talenten in de eigen organisatie en onze omgeving (ketenpartners, bedrijven, maatschappelijk middenveld, kennisinstellingen en burgers) actief te betrekken in de uit te voeren projecten en ook op te leiden bij het programmatisch of projectmatig uitvoeren van deze opgaven. Permanent innoveren kan op die wijze bijdragen aan de organisatieontwikkeling van betrokken publieke partners en aan een toekomstbestendige publieke en private samenwerking gericht op het bijdragen aan een veilige en leefbare samenleving.

DITSS Werkwijze

DITSS Werkwijze

Stichting DITSS voert veel projecten uit met een hoog innovatief vermogen. Dat vraagt veel van het voorstellings- en inlevingsvermogen. Het beproeft ook ons leervermogen. Onze werkwijze is en wordt daarop afgestemd. Het basisprincipe van het netwerk en projecten van Stichting DITSS vind haar roots in het Triple Helix model.

Wij leren met anderen en nemen het liefst al geleerde lessen over. Zo begon het Living Lab Stratumseind 2.0 al in 2012 samen te werken met deskundigen die als eersten in Europa ervaring opdeden met digitalisering a.d.h.v. het ontwikkelen van het Internet.

Wij zijn ons ervan bewust dat het pionierswerk dat wij doen ten goede moet komen aan inwoners van de stad. Bij onze inspanningen proberen wij maatschappelijke implicaties zo goed mogelijk te doordenken en zetten wij de gerelateerde problemen op de agenda. Zo is mede dankzij ons het Kadaster opgestaan als de organisatie die nationaal een sensorregister wil realiseren.

Wat wij leren, delen wij. Stichting DITSS stond, vanuit Living Lab Stratumseind 2.0, mee aan de wieg van het Smart Society IoT Charter. Ook de Open Data Principes van Eindhoven ondersteunen wij. Inmiddels zijn beide, in samenwerking met Amsterdam, nationaal gedeeld. Samen met de Gemeente Eindhoven werken wij, via de NEN en in internationaal verband via o.a. SynchroniCity, aan verdere standaardisatie.

Wat betekent dit voor je, als je met DITSS gaat samenwerken?

  • Je moet weten dat wij digitalisering begrijpen als een lange termijn ontwikkeling, begonnen met het aanleggen van het Internet, die nu de openbare ruimte en de fysieke leefwereld bereikt heeft.
  • De essentie van digitalisering is het uitwisselbaar maken van onderdelen van het netwerk en de data die erover heen gaan (wij streven naar modulaire oplossingen die interoperabiliteit mogelijk maken)
  • In het samenwerken sluiten wij nooit partijen uit en vermijden wij vendor lock-ins
  • Wij zien als essentiële randvoorwaarde voor het opereren in het digitale domein het snel werken, op basis van experimenten, om te snappen wat er gebeurt en wat de implicaties ervan zijn
  • Wij zijn ervan overtuigd dat enkel en alleen door standaardisatie gezamenlijk voortgang geboekt kan worden; wij werken zoveel als het kan met standaarden, dragen bij aan de ontwikkeling en vernieuwing ervan en streven naar bredere toepassing binnen en buiten Nederland

Voor al onze partners betekent het dat wij aanbevelen dat zij de volgende de facto standaarden accepteren en onderschrijven en in gesprek met ons gaan als ze dat niet doen:

Meer weten? Mail naar info@ditss.nl