Stichting DITSS kent op basis van de geschetste beleidscontext drie prioritaire kernthema’s van waaruit ook de verbinding wordt gelegd met concepten als smart cities en digital society. Met haar innovatieprojecten op het gebied van Safety & Security wil stichting DITSS voor haar partners en opdrachtgevers daar waar mogelijk actief bijdragen aan de concrete invulling van deze concepten.

De drie kernthema’s zijn:

Informatiegestuurde veiligheid
De kennis- en informatiepositie van partners in het veiligheidsdomein wordt steeds meer cruciaal om de geformuleerde veiligheidsopgaven op bijvoorbeeld het gebied van vernieuwing opsporing, ondermijning en moderne risico- en crisisbeheering (publiek/private samenwerking) te realiseren. Van belang hierbij is data onderling beschikbaar te maken (bijvoorbeeld door vormen van sensing, IOT, gebruik social media), te delen, te analyseren, te duiden, om te zetten in informatie en deze informatie te veredelen tot kennis en intell die bestuurlijk en operationeel kan worden gebruikt voor besluitvorming. Informatiegestuurde veiligheid betreft niet alleen een technologische exercitie, echter vraagt ook om een andere manier van werken en aandacht voor kwesties als open sourcegehalte, cyber veiligheid, ethiek en privacy.

Mobiliteit en Veiligheid
Enerzijds wordt binnen dit brede thema de relatie gelegd met de ontwikkeling van nieuwe onbemande (voertuig)systemen in relatie tot de impact op een veilig gebruik en de veiligheid voor de omgeving. In dit thema worden tevens innovatieve systemen ontwikkeld (bijvoorbeeld mbv sensing en big data) om de operationele veilige inzet van hulpverleningsvoertuigen te verbeteren. Anderzijds gaat het in dit thema om mobiliteit in relatie tot een een veilige operationele inzet van hulpverleners (via bijvoorbeeld nieuwe vormen van instrumented training).

Smart city en Smart (Digital) society in relatie tot veiligheid
Een generieke waarneembare trend en beleidslijn in het publieke domein is dat invulling dient te worden gegeven aan de begrippen Smart City en Digital Society. Een smart city wil antwoord bieden op de uitdagingen van onze tijd, zoals duurzaamheid als levenskwaliteit. Dit wordt onder meer bereikt door de efficiëntie van de stedelijke werking en diensten te verbeteren, evenals het concurrentievermogen. En ervoor te zorgen dat de stad voldoet aan de behoeften van huidige en toekomstige generaties met betrekking tot economische, sociale, milieu en veiligheidsaspecten. Een smart city moet kort gezegd een goede en veilige plek zijn om te wonen, met de best mogelijke levenskwaliteit en met een zo efficiënt en duurzaam mogelijke inzet van middelen en grondstoffen. In een smart city wisselt men gegevens uit en werkt men gezamenlijk aan projecten: overheid, burgers, bedrijven en (kennis)instellingen. Daarbij is vanuit de digital society de vraag hoe (digitale) technologie een positieve impact kan hebben op de samenleving. Het gaat daarbij niet zozeer allen om het ontwikkelen van nieuwe technologie, maar om een goede toepassing van bestaande en opkomende technologieën.

Het Smart City - Digital Society landschap

Binnen deze drie prioritaire thema’s legt stichting DITSS in al haar projecten een relatie met twee onderliggende relevante doorsnijdende aspecten:

Cyber SecurityHoewel de Nederlandse overheid digitale veiligheid rondom cyber, digitale privacy én gegevensbescherming beschouwt als prioriteit, wordt er nog te weinig in geïnvesteerd. Dat is de conclusie van een onderzoek uit mei 2017 door het Amerikaanse Potomac Institute for Policy Studies. Volgens de onderzoekers is de Nederlandse benadering van digitale veiligheid wel gestoeld op een goede fundering en een heldere visie wat betreft de benodigde organisaties en infrastructuur, maar ontbreken financiële slagkracht en centrale sturing. Vanuit het ministerie van JenV, de Nationale Politie wordt het belang benadrukt te blijven investeren om de Nederlandse digitale veiligheid op orde te brengen en te houden.

Sociale veerkracht: Criminaliteit en andere vormen van moderne crisis kunnen de bestaande economische, sociale en bestuurlijke structuren in ons land (tijdelijk) ondermijnen en effect hebben op de sociale veerkracht. Behalve voor justitie, politie, veiligheidsregio’s en het openbaar bestuur dient in de strijd tegen deze (tijdelijke) ondermijning ook een rol worden weggelegd voor de samenleving. Technologische en sociale innovaties kunnen ondersteunend zijn aan het versterken van de sociale veerkracht van lokale gemeenschappen en publieke organisaties. Het investeren in bewustwording en positieve gedragsbeïnvloeding vormen, naast het beter gebruikmaken van de beschikbare informatie en (digitale) capaciteiten in de samenleving, daarbij enkele relevante aandachtspunten.

Binnen de innovatieprogramma’s en projecten van stichting DITSS op het gebied van Informatiegestuurde veiligheid én mobiliteit en veiligheid besteden we samen met onze opdrachtgevers én partners nadrukkelijk aandacht aan het belang van digitale veiligheid én het versterken en benutten van de sociale veerkracht. Voor bovengenoemde kernthema’s zijn/worden onderscheidende platforms ingericht waarin een unieke en inspirerende omgeving wordt gecreëerd om met elkaar aan innovatieve oplossingen voor relevante veiligheidsvraagstukken te werken.