De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Ondanks de constante zorg en aandacht die het Dutch Institute for Technology, Safety & Security (later genoemd DITSS) besteedt aan de inhoud van deze website is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

U heeft toestemming om onze website te gebruiken, maar maakt geen aanspraak op de intellectuele eigendomsrechten van DITSS, haar gebruikers of haar partners.

DITSS sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website. DITSS is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website verkregen is.

De websites van derden waarnaar op deze website verwijzingen zijn opgenomen, worden niet door DITSS beheert, gemaakt en/of onderhouden. Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is ontstaan als gevolg van (gebruik van) de inhoud van de gelinkte websites.

Wij streven naar optimale beschikbaarheid van onze website. In die situaties waarin de website op een bepaald moment, onder welke omstandigheden dan ook, niet beschikbaar is, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen daarvan.

Copyright
Het is niet toegestaan de op deze website gepubliceerde informatie verder te verspreiden en/of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DITSS. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden vermenigvuldigd, mits voor eigen gebruik en uitsluitend voor het doel waarvoor de informatie ter beschikking is gesteld.

Privacy
In geval van de registratie van persoonsgegevens op onze website conformeren wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wij kunnen echter niet instaan voor privacybescherming van de hyperlinked websites. Op de site van DITSS en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Meer informatie op de pagina van Privacy Statement.